وظايف و عملكرد
 
-        تهيه و تنظيم بودجه عمراني طرح‌ها با همكاري اداره امور فني و عمراني و اظهارنظر در زمينه نحوه هزينه كردن آن.
-        ارائه برنامه‌هاي عمومي دانشگاه به مراجع ذيربط و نظارت بر حسن اجراي آنها پس از تصويب.
-        نظارت بر چگونگي و اجراي سازمان و تشكيلات كلي دانشگاه.
-        نظارت بر امر تدوين روش‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز در سطح دانشگاه.
-        همكاري در زمينه‌ تهيه برنامه‌هاي آموزشي براي توسعه منابع انساني و همكاري با واحدهاي ذيربط براي اجراي آنها.
-        اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل و تهيه طرح‌ها و پيشنهادات تكميلي در اين زمينه.
-        بررسي مشخصات فني طرح‌ها قبل از انعقاد قرارداد.
-        راهنمايي واحدهاي تابعه در زمينه تهية برنامه‌ها و برآورد و تنظيم بودجه سالانه و همكاري لازم با آنها.
-        نظارت بر چگونگي تكميل فرم‌هاي بودجه توسط واحدها.
-        تهيه گزارش توجيهي بودجه جاري و طرح‌هاي دانشگاه.
-        شركت در جلسات توجيهي بودجه در سازمان برنامه و بودجه به منظور اداي توضيحات لازم.
-        تدوين و تنظيم بودجه سالانه در قالب اهداف و سياسته‌هاي كلي دانشگاه وارائه به مقامات ذيربط.
-        ابلاغ موافقتنامه طرح‌ها به امور مالي و ديگر واحدهاي ذيربط جهت اجراء.
-        ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي تابعه و امور مالي.
-        انجام اصلاحات و تغييرات مورد لزوم در بودجه و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع ذيربط.
-        تلفيق بودجه جاري و سرمايه‌اي در قالب دستورالعمل‌ها و ضوابط تعيين شده.
-        اخذ و بررسي گزارش عملكرد ماهانه بودجه از امور مالي و تهية گزارش‌هاي لازم براي مقامات دانشگاه.
-        نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب.
-        ارزيابي برنامه‌ها و ارائه پيشنهادات لازم جهت انجام اصلاحات مورد نياز.
-        بررسي مستمر سازمان و پست‌هاي سازماني واحدهاي مختلف و ارائه پيشنهادات اصلاحي لازم در زمينه ايجاد، ادغام، انتقال و حذف پست‌ها يا واحدهاي سازماني.
-        بررسي و مطالعه در زمينه تعداد، سطوح و عناوين پست‌هاي سازماني موجود و انجام تغييرات يا اصلاحات لازم در آنها با رعايت مقررات مربوط.
-        بررسي مقررات مربوط به طبقه‌بندي مشاغل و حقوق و مزاياي كاركنان خدماتي، اداري و كادر هيأت علمي و ارائه پيشنهادات لازم به منظور تغيير يا اصلاح آنها در مواقع لزوم.
-        به هنگام نمودن ساختار سازماني و تشكيلاتي و طبقه‌بندي مشاغل و درج اصلاحات مصوب در آنها
-        تنظيم برنامه‌هاي مربوط به جذب و بكارگيري نيروي انساني متخصص مورد نياز.
-        اجراي برنامه‌ ارزشيابي ساليانه كاركنان و همكاري با مديريت اداري و ساير واحدها در اين زمينه.
-        پيش‌بيني نيازهاي آموزشي كاركنان و اجراي برنامه‌هاي آموزشي با همكاري واحدها و سازمانهاي ذيربط.
-        بررسي و تعيين رشته و گروه شغلي كارشناسان و مديران و شركت در جلسات هيات اجرايي منابع انساني و كميته هاي ماده 38 آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي دانشگاه ها.
-        بررسي و مطالعه مستمر سياست‌ها و روش‌هاي اداري و مالي و استخدامي و خدماتي به منظور اصلاح آنها و ارائه پيشنهادات لازم به مقامات مافوق.
-        استقرار برنامه مديريت اسناد و كنترل فرم‌ها و پيگيري مستمر به منظور حسن اجراي برنامه‌هاي مذكور.
-        استاندارد نمودن ابزار و وسائل و بررسي جا و مكان به منظور تخصيص فضاي مورد نياز واحدها.
-        كسب اطلاعات در زمينه آخرين تحولات مربوط به سازماندهي و تكنيك ها و فنون.
-        بررسي سيستم‌ها و روش‌ها و آموزش كاركنان و استفاده از آنها.
-        جمع‌آوري اطلاعات و طبقه‌بندي آنها و تهيه و تنظيم اطلاعات آماري.
-        تجزيه و تحليل اطلاعات و تهيه طرح‌هاي مختلف آماري.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1393/10/23
تعداد بازدید:
7821
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.